ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÂY THUỐC - ĐẠI HỌC CQ: ĐỊNH HƯỚNG DL-DCT

Tên môn học: Phương pháp nghiên cứu cây thuốc

Mã số học phần: 065290

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu

Đối tượng giảng dạy: Đại học (ngành Dược học) định hướng Dược liệu - Dược cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 28, Thực hành: 0, Bài tập: 0;  Seminar: 02

1. 
Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được phương pháp tổng quan tài liệu về cây thuốc. Vận dụng viết được tổng quan về một vấn đề cụ thể trong nghiên cứu cây thuốc.

- Trình bày được một số phương pháp nghiên cứu cây thuốc về mặt thực vật và hóa học và phân tích ưu, nhược điểm và ứng dụng của các phương pháp này.

- Trình bày được nguyên tắc chung và ứng dụng của các thử nghiệm sinh học trong nghiên cứu tác dụng của cây thuốc.

2. 
Học phần tiên quyết: Dược liệu I, Dược liệu II

3. 
Mô tả môn học/học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quát trong lĩnh vực nghiên cứu cây thuốc: tổng quan tài liệu, các yêu cầu chung đối với mẫu cây thuốc nghiên cứu, các phương pháp định tính, định lượng ứng dụng trong nghiên cứu cây thuốc, phương pháp phân lập các hợp chất tự nhiên. Môn học cũng cung cấp cho sinh viên những nguyên tắc chung và ứng dụng của các thử nghiệm sinh học trong nghiên cứu tác dụng của cây thuốc.

4. 
Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Tự luận có sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm: 
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 30%
- Thi hết học phần: 60%


13-05-2020

49 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL