ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN THỰC VẬT - ĐẠI HỌC

Tên môn học: Thực vật

Mã học phần: 0417013

Bộ môn giảng dạy chính: Thực vật

Đối tượng giảng dạy:           Đại học (ngành Dược học):

Thời lượng: 03 tín chỉ

Số giờ: 45; Lý thuyết: 31, Thực hành: 14, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Đọc và viết được tên khoa học của cây thuốc, dược liệu bằng tiếng Latin.

- Trình bày được các kiến thức về đại cương thực vật (đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu của thực vật bậc cao); đặc điểm, phân loại và ứng dụng của các ngành tảo lam, nấm, thực vật bậc thấp và thực vật bậc cao trong ngành Dược; đại cương về tài nguyên cây thuốc ở trên thế giới và Việt Nam.

- Làm và phân tích (mô tả và vẽ) được tiêu bản vi học mô thực vật và các cơ quan dinh dưỡng; phân tích được đặc điểm hình thái thực vật bậc cao.

- Vận dụng các kiến thức về thực vật để nhận biết cây thuốc, xác định tên khoa học cây thuốc và nghiên cứu các đặc điểm vi học của dược liệu.

2. 
Học phần tiên quyết: Sinh học.

3. 
Mô tả môn học/học phần:

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về tiếng Latin được ứng dụng trong cách đọc và viết tên Latin của cây thuốc và dược liệu; các kiến thức về đại cương thực vật học, phân loại các ngành tảo, nấm, thực vật và đại cương về tài nguyên cây thuốc; các kỹ năng thực hành nghiên cứu đặc điểm hình thái và giải phẫu của thực vật, ứng dụng trong nghiên cứu và nhận biết cây thuốc.

4. 
Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Trắc nghiệm không sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm: 
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 15%
- Thực hành: 20%
- Thi hết học phần: 55%


10-12-2022

1128 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL