ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN PHÂN LẬP HỢP CHẤT TỰ NHIÊN (THẠC SỸ)

Tên môn học: Phân lập hợp chất tự nhiên

Mã học phần:            DL208

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu                     

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 30, Thực hành: 0, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được ý nghĩa của việc phân lập hợp chất tự nhiên và các hướng tiếp cận trong phân lập hợp chất tự nhiên.

- Phân tích được ứng dụng của các kỹ thuật sắc ký trong phân lập hợp chất tự nhiên.

- Vận dụng được kiến thức về các phương pháp phân lập hợp chất tự nhiên để phân tích một số quy trình phân lập nhóm hợp chất tự nhiên cụ thể.

2. Học phần tiên quyết: Không

3. Mô tả môn học/học phần:

Học phần cung cấp cho học viên cơ sở lý thuyết về một số hướng tiếp cận trong phân lập hợp chất tự nhiên; phương pháp chuẩn bị và xử lý nguyên liệu, mẫu phân lập; ứng dụng các phương pháp sắc ký trong phân lập hợp chất tự nhiên; phương pháp tinh chế cũng như một số nghiên cứu phân lập các nhóm hợp chất tự nhiên cụ thể.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có

- Hình thức thi hết học phần: Tiểu luận

5. Cách tính điểm:

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 30%

- Thi hết học phần: 70%


07-12-2022

125 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL