ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG DƯỢC LIỆU (THẠC SỸ)

Tên môn học: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng dược liệu

Mã số học phần: CS102

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu                     

Đối tượng giảng dày: Học viên cao học nhóm ngành Dược học

Thời lượng:  02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 30, Thực hành: 0, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Học phần tiên quyết: Không

2. Mô tả môn học/học phần:

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức về tiềm năng phát triển dược liệu nguồn gốc thực vật, nấm, động vật, vi sinh vật và sinh vật biển ở Việt Nam, các lĩnh vực và thành tựu trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng dược liệu trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

3. Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Phân tích được tiềm năng phát triển dược liệu nguồn gốc thực vật, nấm, động vật, vi sinh vật và sinh vật biển ở Việt Nam.

- Phân tích được các lĩnh vực nghiên cứu phát triển và ứng dụng dược liệu.

- Trình bày được các thành tựu trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng dược liệu.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận có sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm: 
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 30%
- Thi hết học phần: 70%


07-12-2022

159 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL