ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN KIỂM NGHIỆM MỘT SỐ CHẾ PHẨM CÓ NGUỒN GỐC DƯỢC LIỆU (THẠC SỸ)

Tên môn học: Kiểm nghiệm một số chế phẩm có nguồn gốc dược liệu

Mã học phần:            DL205

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu                     

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 16, Thực hành: 14, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được ứng dụng một số thiết bị trong kiểm nghiệm chế phẩm dược liệu.

- Phân tích được nội dung và ý nghĩa của một số chỉ tiêu kiểm nghiệm chế phẩm dược liệu.

- Kiểm nghiệm được một số chỉ tiêu của chế phẩm Hoàn thập toàn đại bổ và Bột bình vị theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam.

2. Học phần tiên quyết: Không

3. Mô tả môn học/học phần:

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực kiểm nghiệm chế phẩm có nguồn gốc dược liệu.

4. Cách lượng giá học phần:

- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận có sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm:

- Thực hành: 40%

- Thi hết học phần: 60%


07-12-2022

90 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL