ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN DƯỢC LIỆU II - ĐẠI HỌC

Tên môn học: Dược liệu

Mã số học phần: 062290

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu                     

Đối tượng giảng dạy: Đại học (ngành Dược học)

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 20, Thực hành: 08, Bài tập: 0;  Seminar: 02

1. Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về alcaloid và tinh dầu.

- Trình bày được tên khoa học, đặc điểm thực vật, phân bố, bộ phận dùng, thành phần hoá học chính, công dụng của một số cây thuốc hoặc dược liệu có chứa các hợp chất trên.

- Phân tích và lựa chọn được phương pháp kiểm nghiệm phù hợp với thành phần hóa học của dược liệu.

- Trình bày được nguồn nguyên liệu khai thác alcaloid làm thuốc điều trị.

- Thực hành được các kỹ năng: nhận thức và hướng dẫn sử dụng 30 dược liệu thường dùng; định tính, định lượng alcaloid và tinh dầu trong dược liệu; đánh giá chất lượng tinh dầu.

2. Học phần tiên quyết: Thực vật

3. Mô tả môn học/học phần

Phần lý thuyết cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các nhóm hợp chất alcaloid và tinh dầu trong dược liệu. Phần thực hành cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành về: nhận thức và hướng dẫn sử dụng 30 dược liệu thường dùng; định tính, định lượng alcaloid và tinh dầu trong dược liệu.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có

- Hình thức thi hết học phần: Trắc nghiệm không sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm:

- Chuyên cần: 10%

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%

- Thực hành: 20%

- Seminar : 5%

- Thi hết học phần: 55%

           


10-12-2022

937 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL