ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC - THẠC SỸ

Tên môn học: Tài nguyên cây thuốc

Mã học phần:            DL103

Bộ môn giảng dạy chính: Thực vật

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền

Thời lượng:    1,5 tín chỉ

Số giờ: 22,5; Lý thuyết: 14,5, Thực hành: 8, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Mục tiêu môn học/học phần:

- Học phần cung cấp các kiến thức chuyên sâu về Tài nguyên cây thuốc (TNCT) và ứng dụng trong phát triển; tổng quan TNCT trên thế giới và ở Việt Nam; bảo tồn TNCT và phát triển TNCT.

- Hướng dẫn triển khai các hoạt động điều tra TNCT bằng các kỹ thuật và công cụ thích hợp.

- Rèn luyện tổng hợp thông tin để vận dụng các kiến thức đã học trong thực tiễn bảo tồn và phát triển TNCT.

- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian.

- Giúp nhận thức được vai trò, vị trí của học phần trong ngành dược.

- Rèn luyện thái độ tự chủ, trung thực, kỷ luật trong học tập.

2. Học phần tiên quyết: Không

3. Mô tả môn học/học phần: Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức chuyên sâu về Tài nguyên cây thuốc (TNCT), tổng quan TNCT trên thế giới và ở Việt Nam; bảo tồn TNCT, phát triển TNCT; tổ chức triển khai các hoạt động điều tra TNCT bằng các kỹ thuật và công cụ thích hợp.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận

5. Cách tính điểm: 
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%
- Thực hành: 30%
- Thi hết học phần: 50%


07-12-2022

174 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL