ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÂY THUỐC - ĐẠI HỌC CQ: ĐỊNH HƯỚNG DL-DCT

Tên môn học: Nguồn dược liệu có giá trị khai thác ở Việt nam

Mã số học phần: 064290

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu           

Đối tượng giảng dạy: Đại học (ngành Dược học) định hướng Dược liệu - Dược cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 30, Thực hành: 0, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được tình hình nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, tiềm năng khai thác của một số cây thuốc được sử dụng là nguyên liệu chiết xuất các hợp chất tinh khiết ở Việt Nam.

- Trình bày được tình hình nghiên cứu và phát triển, giá trị thương mại, ứng dụng, tiềm năng khai thác của một số cây thuốc được trồng trọt ở quy mô công nghiệp ở Việt Nam.

- Trình bày được tình hình nghiên cứu và phát triển, giá trị thương mại, ứng dụng, tiềm năng khai thác của một số cây chứa tinh dầu ở Việt Nam; giá trị thương mại và ứng dụng của một số tinh dầu.

2. Học phần tiên quyết: Dược liệu I, Dược liệu II.

3. Mô tả môn học/học phần

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về tình hình nghiên cứu và phát triển, giá trị thương mại, ứng dụng, tiềm năng khai thác của một số cây thuốc được sử dụng là nguyên liệu chiết xuất các hợp chất tinh khiết, một số cây thuốc được trồng ở quy mô công nghiệp và một số cây chứa tinh dầu ở Việt Nam. Giá trị thương mại và ứng dụng của một số tinh dầu.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận có sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm: 
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 30%
- Thi hết học phần: 60%


13-05-2020

57 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL