ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT MÔN HỌC SỬ DỤNG THUỐC CỔ TRUYỀN AN TOÀN, HIỆU QUẢ THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI (THẠC SỸ)

Tên môn học: Sử dụng thuốc cổ truyền an toàn, hiệu quả theo hướng hiện đại

Mã số học phần: DL102
Bộ môn giảng dạy : Dược học cổ truyền
Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành
Thời lượng: 1,5 tín chỉ
Số giờ: 23 Lý thuyết: 23 Thực hành: 0 Bài tập: 0 Seminar: 0
1. Mục tiêu môn học/ học phần:
Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:
- Hướng dẫn sử dụng được các vị thuốc, phương thuốc thông dụng điều trị 5 chứng
bệnh thường gặp một cách an toàn, hiệu quả, hợp lý theo hướng hiện đại.
2. Học phần tiên quyết: Không
3. Mô tả môn học/ học phần:
Học phần sử dụng thuốc cổ truyền an toàn, hiệu quả theo hướng hiện đại giúp
học viên nắm được mối tương quan giữa y học cổ truyền và y học hiện đại về nguyên
nhân gây bệnh, biểu hiện, phương pháp điều trị, từ đó phân tích được một cách khoa
học cách thức sử dụng các vị thuốc, phương thuốc cổ truyền để phòng ngừa, hỗ trợ
điều trị và điều trị một số bệnh lý thường gặp một cách an toàn, hiệu quả, hợp lí theo
hướng hiện đại.
4. Điều kiện phục vụ thực hành: Không
5. Cách lượng giá học phần:
- Kiểm tra thường kỳ: Viết tiểu luận 1 bài
- Hình thức thi hết học phần: Tự luận được sử dụng tài liệu, thời gian 90 phút.
6. Cách tính điểm:
- Điểm kiểm tra thường kỳ: 30%
- Điểm thi hết học phần: 70%


20-09-2019

55 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL