ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT MÔN CHẾ BIẾN THUỐC CỔ TRUYỀN (THẠC SỸ)

​Tên môn học: Chế biến thuốc cổ truyền
Mã số học phần: DL202
Bộ môn giảng dạy chính: Dược học cổ truyền
Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành
Thời lượng: 02 tín chỉ
Số giờ: 30 Lý thuyết: 18 Thực hành: 0 Bài tập: 0 Seminar: 0
1. Mục tiêu môn học/ học phần:
Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:
- Phân tích được ảnh hưởng của phức chế đến một số thành phần hóa học và tác dụng
sinh học của thuốc cổ truyền .
- Thực hành chế biến được 2 vị thuốc theo phương pháp phức chế và đánh giá được sự
biến đổi một số thành phần hóa học của vị thuốc sau chế biến.
2. Học phần tiên quyết: Không
3. Mô tả môn học/ học phần:
Học phần chế biến thuốc cổ truyền có vai trò giúp học viên phân tích được ảnh
hưởng của chế biến đến một số thành phần hóa học và tác dụng sinh học của thuốc cổ
truyền; đánh giá được sự biến đổi một số thành phần hóa học của vị thuốc sau chế
biến.
Học phần này được giảng dạy trên cơ sở học viên đã có kiến thức cơ bản về
chế biến thuốc cổ truyền cũng như các kiến thức về thành phần hóa học của các vị
dược liệu, tác dụng dược lý đã được đào tạo ở bậc đại học.
Học phần sẽ trang bị cho học viên các thông tin cập nhật về các phương pháp,
kỹ thuật chế biến các vị thuốc cổ truyền, phân tích, đánh giá sự thay đổi thành phần
hoá học của vị thuốc sau chế biến từ đó hình thành tư duy về vấn đề kiểm tra, kiểm
soát chất lượng thuốc cổ truyền đặc biệt là thuốc sau chế biến.
4. Cách lượng giá học phần:
- Kiểm tra thường kỳ: 1 bài tiểu luận
- Hình thức thi hết học phần: Đánh giá kết quả thực hành và báo cáo thực hành
để tính điểm thi hết học phần.
5. Cách tính điểm:
- Điểm kiểm tra thường kỳ: 30%
- Điểm thi hết học phần: 70%


20-09-2019

61 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL