ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN SÀNG LỌC ĐỊNH HƯỚNG SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU (NCS)

Tên môn học: Sàng lọc định hướng sinh học trong nghiên cứu phát triển thuốc từ dược liệu

Mã học phần: TSDL24

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu

Đối tượng giảng dạy: NCS chuyên ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 20, Thực hành: 0, Bài tập: 0;  Seminar: 10

1. 
Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Phân tích được xu hướng, phương pháp sàng lọc và các bước thực hiện sàng lọc định hướng sinh học trong nghiên cứu phát triển thuốc mới có nguồn gốc dược liệu.

- Phân tích được ứng dụng sàng lọc định hướng sinh học trong nghiên cứu phát triển một số nhóm dược liệu cụ thể.

2. 
Học phần tiên quyết: Không

3. 
Mô tả môn học/học phần:

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức liên quan đến ứng dụng sàng lọc định hướng sinh học trong nghiên cứu phát triển thuốc từ dược liệu

- Phân tích được xu hướng, phương pháp sàng lọc và các bước thực hiện sàng lọc định hướng sinh học trong nghiên cứu phát triển thuốc mới có nguồn gốc dược liệu.

- Phân tích được ứng dụng sàng lọc định hướng sinh học trong nghiên cứu phát triển một số nhóm dược liệu cụ thể.

4. 
Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có

- Hình thức thi hết học phần: Tự luận có sử dụng tài liệu

5. 
Cách tính điểm:

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 40%

- Thi hết học phần: 60%


01-09-2021

55 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL