ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN MỘT SỐ KỸ THUẬT HIỂN VI TRONG NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU (THẠC SỸ)

Tên môn học: Một số kỹ thuật hiển vi trong nghiên cứu dược liệu

Mã học phần:            DL213

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu                     

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 30, Thực hành: 0, Bài tập: 0; Seminar: 0

1. 
Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày nguyên tắc và một số kỹ thuật hiển vi trong nghiên cứu dược liệu.

- Ứng dụng một số phần mềm trong chụp ảnh, xử lý kết quả hiển vi.

2. 
Học phần tiên quyết: Không

3. 
Mô tả môn học/học phần:

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức về ứng dụng kỹ thuật huỳnh quang, kính hiển vi huỳnh quang, kính hiển vi phân cực trong nghiên cứu dược liệu và ứng dụng một số phần mềm trong chụp ảnh, xử lý kết quả hiển vi.

4. 
Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có

- Hình thức thi hết học phần: Tiểu luận

5. 
Cách tính điểm:

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 30%

- Thi hết học phần: 70%


07-12-2022

44 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL