ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUAN HỆ THỐNG TRONG NGHIÊN CỨU CÂY THUỐC (NCS)

Tên môn học:  Phương pháp tổng quan hệ thống trong nghiên cứu cây thuốc

Mã học phần:            TSDL22

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu

Đối tượng giảng dạy: NCS chuyên ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 20, Thực hành: 0, Bài tập: 0;  Seminar: 10

1. 
Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Phân tích được tầm quan trọng, ứng dụng của phương pháp tổng quan hệ thống về cây thuốc; ưu điểm, nhược điểm của tổng quan hệ thống so với tổng quan mô tả.

- Trình bày được các bước tiến hành và phương pháp đánh giá một nghiên cứu tổng quan hệ thống về cây thuốc.

- Vận dụng kiến thức cơ bản về tổng quan hệ thống để thực hiện, phân tích và đánh giá được một số nghiên cứu tổng quan hệ thống về cây thuốc.

2. 
Học phần tiên quyết: Không

3. 
Mô tả môn học/học phần:

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về tổng quan hệ thống về cây thuốc: tầm quan trọng, ứng dụng, ưu điểm, nhược điểm, các bước tiến hành nghiên cứu, phương pháp đánh giá. Vận dụng kiến thức cơ bản để thực hiện, phân tích và đánh giá một số nghiên cứu tổng quan hệ thống về cây thuốc.

4.Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có

- Hình thức thi hết học phần: Tiểu luận

5. 
Cách tính điểm:

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 40%

- Thi hết học phần: 60%


01-09-2021

37 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL