ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN DƯỢC LÝ DCT - ĐẠI HỌC

​Tên môn học: Dược lý dược cổ truyền

Mã học phần:            043290

Bộ môn giảng dạy chính: Dược học cổ truyền               

Đối tượng giảng dạy: Đại học (ngành Dược học) định hướng Dược liệu – Dược cổ truyền

Thời lượng: 2 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 22, Thực hành: 0, Bài tập: 0, Seminar: 8

1. Mục tiêu môn học/học phần

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

-  Trình bày được các kiến thức đại cương về dược lý dược học cổ truyền: xu hướng nghiên cứu hiện đại đặc trưng của các thuốc cổ truyền, đặc điểm tác dụng dược lý và các nhân tố ảnh hưởng đến tác dụng dược lý của thuốc cổ truyền.

- Trình bày được tác dụng dược lý chung của 17 nhóm thuốc cổ truyền.

- Phân tích được tác dụng dược lý và mối liên quan giữa tác dụng dược lý và công năng của 30 vị thuốc, phương thuốc cổ truyền.

2. Học phần tiên quyết: Dược học cổ truyền.

3. Mô tả môn học/ học phần

Môn học dược lý dược cổ truyền cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về đại cương dược lý thuốc cổ truyền, tác dụng dược lý của các nhóm thuốc cổ truyền, tác dụng dược lý của các vị thuốc, mối liên quan giữa tác dụng dược lý và công năng thuốc cổ truyền cũng như một số tác dụng khác; kỹ năng hình thành tư duy, ý tưởng thiết kế các nghiên cứu, mô hình thực nghiệm đánh giá tác dụng dược lý của thuốc cổ truyền.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiếm tra thường kỳ: có

- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận không sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm:

- Chuyên cần: 10%

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%

- Seminar: 20%

- Thi hết học phần: 60%


31-05-2022

110 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL