ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN BỆNH HỌC YHCT - ĐẠI HỌC

Tên môn học: Bệnh học y học cổ truyền

Mã số học phần: 042190

Bộ môn giảng dạy chính: Dược học cổ truyền               

Đối tượng giảng dạy: Đại học ngành Dược học

Thời lượng: 2 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 22, Thực hành: 0, Bài tập: 0;  Seminar: 8

1. Mục tiêu môn học/học phần:
Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Các kiến thức cơ bản về bệnh học theo nguyên lý y học cổ truyền (Bát cương, nguyên nhân gây bệnh, phương pháp chẩn đoán, phương pháp trị bệnh)

- Triệu chứng, biện chứng, phương pháp trị bệnh của 13 chứng bệnh thông thường theo nguyên lý y học cổ truyền.

- Kỹ năng thực hành phân tích ca lâm sàng một số chứng bệnh y học cổ truyền.

2. Học phần tiên quyết: Dược học cổ truyền.

3. Mô tả môn học/học phần

Môn học bệnh học y học cổ truyền cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về bệnh học, mô tả những nguyên lý cơ bản được sử dụng để chẩn đoán, điều trị bệnh. Mỗi bệnh được biện chứng theo các thể bệnh. Mỗi thể bệnh gồm: Triệu chứng; Chẩn đoán: biện chứng theo lý luận y học cổ truyền (xác định  thể bệnh: hư – thực, hàn – nhiệt; vị trí bệnh: ở bộ phận nào, tạng phủ nào; nguyên nhân gây bệnh: nội thương – ngoại cảm, nội tà – ngoại tà); Điều trị: sử dụng các cổ phương hoặc tân phương để trị theo từng thể bệnh; kỹ năng tư duy phân tích bệnh cảnh, triệu chứng để biện chứng theo y học cổ truyền trong chẩn đoán, xây dựng phương pháp điều trị và sử dụng thuốc cổ truyền trong điều trị.         

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Tự luận không sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm: 
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%
- Seminar: 20%
- Thi hết học phần: 60%


31-05-2022

500 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL