ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÂY THUỐC - THẠC SỸ

Tên môn học: Chiến lược phát triển cây thuốc

Mã học phần:            TSDL23

Bộ môn giảng dạy chính: Thực vật

Đối tượng giảng dạy: NCS chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 20, Thực hành: 0, Bài tập: 8;  Seminar: 2

1. Mục tiêu môn học/học phần:

- Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc xây dựng chiến lược; một số chiến lược phát triển và vận dụng trong phát triển cây thuốc ở một số nước trong khu vực, trên thế giới và ở Việt Nam và khung chiến lược phát triển cây thuốc ở Việt Nam và cho một doanh nghiệp.

- Tổng hợp thông tin để đưa ra các đề xuất giải pháp chiến lược các vấn đề thực tiễn của ngành.

- Giúp nhận thức được vai trò, vị trí của học phần trong ngành dược.

- Nâng cao thái độ tự chủ, trung thực, kỷ luật trong học tập.

2. 
Học phần tiên quyết: Không

3. 
Mô tả môn học/học phần:

Học phần này cung cấp cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền các kiến thức cơ bản cũng như các bước cần thiết để xây dựng chiến lược phát triển cây thuốc ở cấp quốc gia, địa phương và một doanh nghiệp.

4. 
Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có

- Hình thức thi hết học phần: Tiểu luận

5. 
Cách tính điểm:

- Chuyên cần: 10%

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 20%

- Thi hết học phần: 70%


30-05-2022

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL