ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI THỰC VẬT - THẠC SỸ

Tên môn học: Phương pháp phân loại thực vật

Mã số học phần: DL209

Bộ môn giảng dạy chính: Thực vật

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 22, Thực hành: 08, Bài tập: 0;  Seminar: 0

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức tổng thể về các phương pháp phân loại thực vật ứng dụng trong nghiên cứu cây thuốc, bao gồm các phương pháp phân loại cây thuốc dựa trên đặc điểm hình thái; phân tích các sản phẩm chuyển hoá hoá học; và phân loại trên cơ sở phân tích đa dạng di truyền.

1. 
Mục tiêu môn học/học phần:

- Cung cấp các kiến thức và các phương pháp phân loại cây thuốc dựa trên đặc điểm hình thái.

- Cung cấp các kiến thức và các phương pháp phân loại cây thuốc trên cơ sở phân tích các sản phẩm chuyển hoá hoá học.

- Cung cấp các kiến thức và các phương pháp phân loại cây thuốc thông qua phân tích các sản phẩm chuyển hoá hoá học trên cơ sở phân tích đa dạng di truyền.

- Hướng dẫn triển khai các thí nghiệm phân loại thực vật bằng các phương pháp phân tích đặc điểm hình thái, phân tích sản phẩm chuyển hoá hoá học và phân tích trình tự gen thực vật.

- Rèn luyện tổng hợp thông tin để vận dụng các kiến thức đã học trong thực tiễn nghiên cứu cây thuốc.

- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian.

- Giúp nhận thức được vai trò, vị trí của học phần trong ngành dược.

- Rèn luyện thái độ tự chủ, trung thực, kỷ luật trong học tập.

2. Học phần tiên quyết: Thực vật

3. Mô tả môn học/học phần:

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có

- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận

5. 
Cách tính điểm:

- Chuyên cần: 10%

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%

- Thực hành: 30%

- Thi hết học phần: 50%


30-05-2022

83 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL