ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TRONG PHÁT TRIỂN CÂY THUỐC - THẠC SỸ

Tên môn học: Kỹ thuật nuôi cấy mô trong phát triển cây thuốc

Mã học phần: DL207

Bộ môn giảng dạy chính: Thực vật

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 24, Thực hành: 06, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Mục tiêu môn học/học phần:

- Học phần cung cấp các kiến thức về kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật.

- Hướng dẫn thực hiện thành thạo các kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật áp dụng được vào thực tế nuôi cấy mô cây thuốc ở quy mô phòng thí nghiệm.

- Hướng dẫn thiết kế quy trình nuôi cấy mô cây thuốc ở quy mô phòng thí nghiệm

- Rèn luyện tổng hợp thông tin để vận dụng các kiến thức đã học trong thực tiễn nhân giống cây thuốc bằng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật

- Nâng  cao kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian.

- Giúp nhận thức được vai trò, vị trí của học phần trong ngành dược.

- Rèn luyện thái độ tự chủ, trung thực, kỷ luật trong học tập.

2. 
Học phần tiên quyết: Không

3. Mô tả môn học/học phần:
Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức về kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật; giúp người học thực hành các kỹ năng cơ bản của phương pháp nuôi cấy mô thực vật và áp dụng được vào thực tế nuôi cấy mô cây thuốc ở quy mô phòng thí nghiệm.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có

- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận

5. Cách tính điểm:

- Chuyên cần: 10%

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%

- Thực hành: 20%

- Thi hết học phần: 60%


30-05-2022

99 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL