ĐẢNG BỘ

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ VÀ CHỨC VỤ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI

Sáng ngày 16 tháng 6 năm 2023 tại Phòng Hội đồng, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định chỉ định Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ và chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Đặng Việt Hùng. Xem thêm

Hội nghị giữa nhiệm kì XXI Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội (2020-2025)

HUP – Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng bộ Trường ĐH Dược Hà Nội lần thứ XXI (nhiệm kì 2020-2025), Kế hoạch năm học 2022-2023; Xem thêm

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Thực hiện Quyết định số 1062 -QĐ/TU ngày 14/5/2021 và Quyết định số 1206 -QĐ/TU ngày 16/8/2021 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2021 và đợt 02/9/2021. Sáng ngày 24/11/2021, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tổ chức trang trọng Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí: Đ/c Nguyễn Đăng Hòa – đảng viên Chi bộ Bào chế và đ/c Thái Nguyễn Hùng Thu - đảng viên Chi bộ Hóa Phân tích & Độc chất thuộc Đảng bộ Trường.​  Xem thêm

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐUK ngày 20/4/2021 của Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện tốt 5K của Bộ Y tế Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã quyết định tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến. Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại phòng Hội thảo 1, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý không phải là đảng viên trong toàn Đảng bộ. ​​​​​​​​​ Xem thêm

Hội nghị học tập, bồi dưỡng chính trị năm 2020

HUP - Thực hiện Hướng dẫn số 73 - HD/ĐUK ngày 13/7/2020 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, bồi dưỡng chính trị năm 2020 cho đội ngũ đảng viên và giảng viên của Nhà trường. Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai tổ chức học tập một số nội dung cơ bản Những vấn đề cốt lõi trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng Bộ Thành phố Hà Nội, Thời sự trong nước và quốc tế thời gian gần đây ….. chotoàn thể đảng viên, và giảng viên của Nhà trường. ​

Xem thêm

Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội

Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội là đảng bộ cơ sở hai cấp, tiền thân là Đảng bộ Trường Đại học Y- Dược khoa Hà Nội trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Ngày 29-9-1961 Bộ Y tế đã ra quyết định số 828/BYT/QĐ, tách trường Đại học Y-Dược khoa Hà Nội thành hai trường: Đại học Y khoa Hà Nội và Đại học Dược khoa Hà Nội. Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội được thành lập tháng 9 năm 1963, theo quyết nghị số 85-QN/TC-HN của Thành uỷ Hà Nội. ​​​​​​​

Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, chiều ngày 22/6 và ngày 23/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra tại GĐ12. Đây là kỳ Đại hội có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà trường; quyết định chặng đường phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới với phương châm hành động: “Đoàn kết - Đổi mới - Tự chủ - Chất lượng”.​​​​​ Xem thêm

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII); Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 09/6/2014 của BCHTƯ Đảng về Quy chế bầu cử trong Đảng; Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 97-KH/ĐUK ngày 30/7/2019 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Kế hoạch số 126-KH/ĐU ngày 07/11/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Dược HN về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.  ​​ Xem thêm

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Thực hiện Quyết định số 1989 -QĐ/TU ngày 15/11/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11/2019, Sáng ngày 27/02/2020, Đảng ủy Trường đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vũ Văn Vinh, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Mác – Lênin - Ngoại ngữ - Giáo dục thể chất thuộc Đảng bộ Trường.  Xem thêm

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Thực hiện Quyết định số 7478 -QĐ/TU ngày 13/9/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2019, Sáng ngày 08/10/2019, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Văn Tươi, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Công tác chính trị thuộc Đảng bộ Trường.  Xem thêm

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

​Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/ĐUK ngày 14/6/2018 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chiều ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ.
Xem thêm

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 28/11/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 10 tháng 01 năm 2018, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ. PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - ĐUV, Phó Hiệu trưởng được Ban thường vụ phân công trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hội nghị.
Xem thêm

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/ĐUK ngày 03/7/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Chiều  ngày 25 tháng 8 năm 2017, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ. GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quản lý và điều hành Nhà trường đã đến dự, trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hội nghị.​

Xem thêm

Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Thực hiện Quyết định số 1261-QĐ​/TU ngày 29/8/2016 và QĐ số 1707-QĐ/TU ngày 03/02/2017 của Thành ủy Hà Nội về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, sáng ngày 09/3/2017, Đảng ủy Trường Đại Học Dược Hà Nội đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Quốc Quân - Chi bộ Hành chính tổng hợp - Khu nội trú & đồng chí Trần Trịnh Công - Chi bộ Vi sinh- Sinh học.
​​​​ Xem thêm

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.​ 
Xem thêm

Hội nghị học tập, quán triệt,triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 15- KH/ĐUK ngày 10/5/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.​

Xem thêm