Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.​ 

Sáng ngày 24 tháng 2 năm 2017, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa XII) và học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ.  

Tại Hội nghị, TS. Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung giới thiệu phân tích làm rõ nội dung cơ bản, những điểm mới của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên, qua đó giúp cho đảng viên của Đảng bộ có nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn.

Báo cáo viên cũng tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, không ngừng trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, gương mẫu làm tròn nhiệm vụ được giao. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng có ý nghĩa lâu dài, vì vậy các đảng viên, các cấp ủy chi bộ phải có nhận thức sâu sắc và luôn coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thành nền nếp trong sinh hoạt của Đảng bộ.

Sau Hội nghị, Đảng ủy hướng dẫn đảng viên, viên chức quản lý trong toàn Đảng bộ viết bài thu hoạch cá nhân gắn những nội dung đã học tập với thực tiễn của đơn vị, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII vàchuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.​ 

IMG_9899-1.jpg

TS. Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo,
Ban TGTW giới thiệu nội dung Nghị quyết, kết luận của Hội nghị BCHTW lần thứ tư (khóa XII),
Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

IMG_9903-2.jpg

 Quang cảnh Hội nghị 


27-02-2017

38 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL