Thông báo lớp tập huấn "Viết bản mô tả sáng chế" của Cục Sở hữu trí tuệ

​Cục Sở hữu trí tuệ mở lớp tập huấn 'Viết bản mô tả sáng chế' miễn phí về chuyên đề Dược cho Trường Đại học Dược Hà Nội.
- Thời gian dự kiến: tuần thứ 2 hoặc tuần thứ 3 của tháng 9 năm 2020
- Địa điểm: tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại Trường Đại học Dược Hà Nội

​Thông tin chi tiết: 2020.09.09 - 395 TB-DHN Tổ chức lớp tập huấn Viết bản mô tả sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ.pdf2020.09.09 - 395 TB-DHN Tổ chức lớp tập huấn Viết bản mô tả sáng chế của Cục Sở hữu trí tuệ.pdf


09-09-2020

61 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL