Thông báo Chương trình tư vấn "Đăng ký Sáng chế và theo đuổi Đơn đăng ký sáng chế"

​Chương trình tư vấn "Đăng ký Sáng chế và theo đuổi Đơn đăng ký sáng chế" là một chuỗi chương trình đào tạo miễn phí của Cục Sở hữu trí tuệ dành cho các nhà khoa học thuộc trường Đại học, Viện nghiên cứu, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2019.

​Nhà trường thông báo tới cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm đăng ký tham dự chương trình.


03-08-2020

64 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL