Thông báo lớp tập huấn trực tuyến về Thủ tục đăng ký và Tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm kiếm thông tin một cách đầy đủ, chính xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu của Việt Nam và của nước ngoài, trong tháng 11 năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) triển khai các buổi hướng dẫn miễn phí theo hình thức trực tuyến.


Nhà trường thông báo tới cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm đăng ký tham dự.


11-11-2021

51 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL