Thông báo chương trình đào tạo về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

​ Trong khuôn khổ dự án "Khởi tạo môi trường Sở hữu trí tuệ" do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới kết hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu dành cho cán bộ các trường đại học, viện nghiên cứu về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

​Nhà trường thông báo tới cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm và đăng ký tham gia chương trình đào tạo.

Nội dung thông báo: 226 TB-DHN Chương trình đào tạo về bảo hộ quyền SHTT.pdf226 TB-DHN Chương trình đào tạo về bảo hộ quyền SHTT.pdf


02-07-2019

49 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL