Chức năng nhiệm vụ Bộ môn Giáo dục quốc phòng

I. Chức năng
Bộ môn Giáo dục quốc phòng có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt môn học về Giáo dục quốc phòng-An ninh, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ và tuyển chọn sĩ quan dự bị theo chỉ lệnh của cấp trên giao cho Nhà trường. Quản lý viên chức Bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
II. Nhiệm vụ
1. Hoạt động đào tạo:
* Bộ môn được phân công giảng dạy môn học:
Giáo dục quốc phòng-An ninh cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, cao đẳng, liên thông đại học.
* Nhiệm vụ:
- Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.
- Đề xuất, biên soạn, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng liên quan đến môn học của Bộ môn.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy của Nhà trường giao cho: Phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được Nhà trường phê duyệt.
- Hướng dẫn chuyên đề, khoá luận, luận văn, luận án.
- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.
- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tiếp cận các phương pháp đánh giá tiên tiến đảm bảo chính xác khách quan, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.
- Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh theo yêu cầu của Nhà trường.
2. Hoạt động khoa học công nghệ:
- Đề xuất, đăng ký các đề tài nghiên cứu khoa học.
- Tổ chức hội nghị khoa học của Bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học Nhà trường và vụ Giáo dục quốc phòng – Bộ Giáo dục & Đào tạo.
- Ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động giảng dạy cho sinh viên.
3. Nhiệm vụ khác:
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác quân sự, qốc phòng địa phương, dân quân tự vệ và tuyển chọn sĩ quan dự bị theo chỉ lệnh của cấp trên giao cho Nhà trường.
- Xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của Nhà trường của ngành trong những năm tiếp theo.
- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.
III. Quản lý đơn vị
Giao ban Bộ môn hàng tuần vào sáng thứ hai để điều chỉnh kịp thời các khó khăn phát sinh trong quá trình giảng dạy. Phân công quản lý theo mảng công việc (giáo vụ, giáo tài, ...). Có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho các giảng viên và theo dõi tiến độ thực hiện.
Phương hướng học thuật, quy hoạch phát triển dài hạn của Bộ môn theo kế hoạch chung của Nhà trường và công tác tạo nguồn cán bộ.
Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức của bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, ngoại ngữ, tin học,... chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của Bộ môn.
Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Nhà trường, Bộ môn.


19-09-2019

85 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL