Ngành Dược học - Hệ Đại học - Đại cương sinh học phân tử tế bào

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Đại cương sinh học phân tử tế bào

(Fundamentals of Molecular Cell Biology)

Tên học phần: Đại cương sinh học phân tử tế bào

(Fundamentals of Molecular Cell Biology)

Bộ môn giảng dạy chính: Bộ môn Vi sinh & Sinh học

Bộ môn phối hợp: Bộ môn Hóa sinh

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Dược học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Không

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này là môn cơ sở khối ngành nhằm cung cấp những kiến thức đại cương về cơ sở sinh học và hóa học của tế bào, từ cấu tạo tế bào, chức năng và hoạt động của màng tế bào, các bào quan, hoạt động sinh lý của tế bào cho đến cấu trúc, chức năng và vai trò của các loại phân tử quan trọng trong tế bào. Ngoài ra, học phần sẽ giới thiệu các nguyên lý ứng dụng của công nghệ sinh học trong y dược. Các kiến thức này là cơ sở để sinh viên tiếp tục học các môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành liên quan.


08-12-2022

350 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL