Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Sinh học đại cương

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Sinh học đại cương

(Introduction to Biology)

Tên học phần: Sinh học đại cương

(Introduction to Biology)                        

Bộ môn giảng dạy chính: Vi sinh & Sinh học           

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng: Không

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

45

39

6

0

0

Các học phần tiên quyết: Không.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp các khái niệm và bản chất một số quá trình sinh học cơ bản, cấu trúc và chức năng của đơn vị sự sống và một số hệ thống sống, mối liên hệ giữa cấu trúc và chức năng tương ứng, hệ thống phân loại sinh vật. Học phần còn cung cấp cho người học các kỹ năng về làm việc nhóm, tìm hiểu, tập hợp thông tin và trình bày, thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong nghiên cứu sinh học.


08-12-2022

86 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL