Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Sinh học tế bào

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Sinh học tế bào

(Cell Biology)

Tên học phần: Sinh học tế bào

(Cell Biology)

Bộ môn giảng dạy chính: Vi sinh và Sinh học           

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng: Không

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

37

0

8

0

Các học phần tiên quyết: Sinh học đại cương

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức về cấu trúc và hoạt động của tế bào như: các hoạt động của màng, các quá trình vận chuyển chất trong tế bào, hoạt động của các bào quan, quá trình truyền tín hiệu của tế bào, chu trình tế bào, sinh học tế bào của hiện tượng ung thư, quá trình hình thành cơ thể đa bào, v.v… Về mặt thực nghiệm, học phần cung cấp cho người học một số kỹ thuật cũng như các kỹ năng cần thiết để thực hiện một nghiên cứu tế bào học cơ bản.


08-12-2022

156 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL