Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Tin sinh học

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Tin sinh học đại cương

(Introduction to Bioinformatics)

Tên học phần: Tin sinh học đại cương

(Introduction to Bioinformatics)

Bộ môn giảng dạy chính: Vi sinh & Sinh học           

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng: Không

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

33

0

12

0

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc áp dụng các công cụ tin học vào nghiên cứu Y-Sinh-Dược học, bao gồm: bắt cặp trình tự, xây dựng cây phả hệ, dự đoán đặc điểm hệ gen, dự đoán cấu trúc  bậc 2/bậc3 của protein/acid nucleic, phân tích hoạt động của hệ gen v.v..


08-12-2022

248 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL