Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Di truyền học

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Di truyền học

(Genetics)

Tên học phần: Di truyền học

(Genetics)

Bộ môn giảng dạy chính: Vi sinh & Sinh học           

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng: Không

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

45

39

6

0

0

Các học phần tiên quyết: Sinh học đại cương.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học này giải thích rõ vai trò của hiện tượng di truyền và ứng dụng của các quy luật di truyền cơ bản và mở rộng; giới thiệu về di truyền phân tử, cấu trúc gen, biểu hiện tính trạng di truyền, hiện tượng biến dị và đột biến, cũng như cung cấp kiến thức về di truyền sinh vật và sự tiến hoá. Môn học được thiết kế để người học có điều kiện vận dụng ngay các kiến thức thu được từ bài giảng lý thuyết vào các bài thực hành trong phòng thí nghiệm cũng như tự tìm hiểu, tự nghiên cứu một chuyên đề có liên quan đến chương trình học và các nội dung liên quan tới kỹ thuật di truyền.


08-12-2022

154 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL