GT2. Cán bộ, viên chức hiện nay

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Hải

Giảng viên cao cấp

Trưởng Bộ môn, Phó trưởng khoa

 

GS. TS. Nguyễn Đình Luyện, NGƯT

Giảng viên cao cấp

 

TS. Đào Nguyệt Sương Huyền

Giảng viên chính

TS. Nguyễn Văn Giang

Giảng viên chính

TS. Bùi Thị Thúy Luyện

Giảng viên

 

DS. Từ Thị Thu Trang

Kỹ thuật viên chính dược


CNHD - 30-11-2022

593 3 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL