Ngành Hóa sinh dược - Hệ Tiến sĩ - Công nghệ sinh học nano ứng dụng trong hệ vận chuyển thuốc tới đích

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Công nghệ sinh học nano ứng dụng trong hệ vận chuyển thuốc tới đích

                                            (Nanobiotechnology in targeted drug delivery system

Tên học phần:                       Công nghệ sinh học nano ứng dụng trong hệ vận chuyển thuốc tới đích

                                            (Nanobiotechnology in targeted drug delivery system

Mã số học phần:                   TSHSD22

Bộ môn giảng dạy chính:    Hóa sinh                   

Bộ môn phối hợp:                 Không

Đào tạo trình độ:                  Tiến sĩ

Ngành học:                            Hóa sinh dược                      

Loại học phần:                      Tự chọn

Số tín chỉ:                              02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

20

10

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này giới thiệu và phân tích các kiến thức chuyên sâu về công nghệ sinh học nano, thực trạng, xu hướng trong tương lai của công nghệ nano sinh học, các hướng phát triển thuốc nano.  Mặt khác, học phần này phân tích mối liên quan giữa các hàng rào sinh học - kích cỡ nano - sự vận chuyển thuốc-đích tác dụng với thiết kế, phát triển hệ nano vận chuyển thuốc tới đích. Các kiến thức về an toàn sinh học của vật liệu và tiểu phân nano áp dụng trong sinh-y-dược cũng được cung cấp cho người học trong học phần này. Hơn nữa, các kiến thức cơ sở hóa sinh và sinh học cũng được vận dụng trong phát triển một số sản phẩm sinh học nano ứng dụng trong y-dược. Bên cạnh đó, người học có thể sử dụng các kiến thức được cung cấp trong học phần để tham gia vào các nghiên cứu phát triển các dạng thuốc tại đích bằng công nghệ sinh học nano.


15-12-2022

69 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL