Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Sinh học phân tử

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Sinh học phân tử

(Molecular Biology)

Tên học phần: Sinh học phân tử

(Molecular Biology)

Bộ môn giảng dạy chính: Hóa sinh

Bộ môn phối hợp:

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng:

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

39

6

0

0

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong sinh học phân tử như: Giới thiệu một số kiến thức đại cương sinh học phân tử, các phân tử quan trọng trong tế bào; Cấu trúc và chức năng của acid nucleic, gen, hệ gen và nhiễm sắc thể; Nguyên lý của sự chuyển đổi thông tin di truyền phân tử cơ bản như sự sao chép, sửa chữa ADN, quá trình phiên mã, xử lý RNA, quá trình dịch mã; Sự điều hòa biểu hiện của gen. Đồng thời, học phần cũng giúp người học có khả năng tra cứu, tập hợp và phân tích thông tin liên quan đến sinh học phân tử và ứng dụng.


09-12-2022

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL