Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Công nghệ enzym

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Công nghệ enzym (Enzyme technology)

Tên học phần: Công nghệ enzym (Enzyme technology)

Mã số học phần:

Bộ môn giảng dạy chính: Hóa sinh

Bộ môn phối hợp:

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng:

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

37

0

8

0

Các học phần tiên quyết: Không

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp các kiến thức đại cương về enzym, nguồn gốc, các ứng dụng của enzym và các công nghệ sản xuất enzym. Học phần còn cung cấp kiến thức về các kỹ thuật cơ bản để thu nhận, tinh sạch, đánh giá chất lượng và bảo quản enzym. Học phần cũng giúp người học rèn luyện các kỹ năng cơ bản để thu nhận, tinh chế, đánh giá chất lượng enzym.

 


09-12-2022

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL