Văn bản về Hội nghị, hội thảo quốc tế

1.  Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

2.  Nghị định số 78/2008/NĐ-CP, ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật;

3.  Thông tư số 10/2008/TT-BTP, ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/07/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật.

4. Thông tư số 09.2013. TT-BYT hướng dẫn viêc tổ chức hội thảo hội nghị quốc tế về y tế tại Việt nam


27-07-2016

23 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL