Quy chế hoạt động Ban quản lý chương trình Hợp tác Y tế giữa Việt nam và WHO tài khóa 2016-2017

Các đơn vị/phòng ban có dự án thuộc Chương trình Hợp tác y tế giữa Việt Nam và WHO tài khóa 2016-2017 tham khảo nội dung trong file đính kèm.

538 (09 CV-BQLCT) TB quy chế hoạt động của BQL chương trình Hợp tác Y tế giữa VN và WHO 2016-2017.pdf538 (09 CV-BQLCT) TB quy chế hoạt động của BQL chương trình Hợp tác Y tế giữa VN và WHO 2016-2017.pdf


03-06-2016

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL