Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư ban hành kèm theo Quyết định số 14.2005.QD-BKHCN

Quy định Xây dựng và Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ.​
​​Nghi dinh thu-PLQD14.docNghi dinh thu-PLQD14.doc


27-07-2016

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL