Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ

Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài​.

​​16_2016_ND-CP_306585.pdf16_2016_ND-CP_306585.pdf


14-10-2016

18 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL