Các văn bản về hơp tác với nước ngoài về pháp luật, giáo dục đào tạo

1.  Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, ngày 26/9/2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

2.  Nghị định số 78/2008/NĐ-CP, ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật;


27-07-2016

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL