Các văn bản liên quan đến công tác HTQT của Bộ Y tế

1.Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 về Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Y tế

2.Thông tư số 09/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam

 3.Thông tư số 01/TT-BYT ngày 22/1/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành y tế.

 4.Quyết định số 5248/QĐ-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban Hội nhập Quốc tế của Bộ Y tế

5.Quyết định số4235 ngày 25/10/2013 Của Bộ Y tế Về việc thành lập Nhóm công tác về ngoại giao y tế toàn cầu Bộ Y tế

 6.Quyết định số 2844/QĐ-BYT ngày 09/08/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế hợp tác quốc tế của Bộ Y tế (kèm theo Quy chế Hợp tác quốc tế)

7.Quyết định số 52/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác Quốc tế

8.Công văn số 420/BYT-QT ngày 25/01/2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý đoàn ra

9.Quyết định 260/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 của Bộ trưởng Y tế về việc giao Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ ký quyết định cử hoặc cho phép CC, VC và HĐLĐ thuộc quyền quản lý ra nước ngoài.

10.Quyết định 261/QĐ-BYT ngày 24/1/2007 về việc giao Tổng giám đốc TCT Dược VN, Tổng Công ty Trang thiết bị Công trình y tế, giám đốc doanh nghiệp độc lập trực thuộc bộ kí QĐ cử hoặc cho phép CC, VC và HĐLĐ thuộc quyền quản lý ra nước ngoài.

 11.Công văn số 6425/BYT-QT ngày 21/09/2010 về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục đoàn ra

 12.Quyết định số 3208/QĐ-BYT ngày 29/08/2013 về việc Ban hành hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trong cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

 13.Quyết định số 2306/QĐ-BYT ngày 29/06/2010 của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu Công hàm tiếng Anh, mẫu thư tiếng Anh dùng trong công tác đối ngoại của Bộ Y tế

14.Công văn số 2521/BYT-QT ngày 08/05/2014 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý Đoàn ra

15.Công văn số 6333/BYT-QT ngày 09/10/2013 về việc quản lý hộ chiếu

16.Các quy trình ISO về quản lý HTQT của Bộ Y tế

a.Quy trình cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập ở nước ngoài

b.Quy trình đón tiếp khách quốc tế

c.Quy trình đàm phán ký kết các văn bản điều ước quốc tế

d.Quy trình Tổ chức, Quản lý Hội nghị, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực y tế

e.Quy trình Xét và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho chuyên gia, đối tác hợp tác trong lĩnh vực y tế

f.Quy trình giải quyết thủ tục đoàn vào​


21-05-2021

316 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL