Vật lý đại cương 1 - ngành Dược - 2021

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:

Tên học phần:

Mã học phần:

Bộ môn giảng dạy chính:

Bộ môn phối hợp:

Đào tạo trình độ:

Ngành học:

Định hướng:

Loại học phần:

Số tín chỉ:

Vật lý (Physics)

Vật lý đại cương 1 (General Physics 1)

16

Vật lý- Hoá lý

Không

Đại học

Dược học

 

Bắt buộc

02

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

20

10

0

0

           

Các học phần tiên quyết: Không

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Vật lý đại cương 1 cung cấp kiến thức cơ bản trong các phần cơ học, nhiệt học, điện từ học thường được sử dụng để xác định các tính chất vật lý của các chế phẩm trong ngành dược. Phần lý thuyết đề cập đến các định nghĩa, công thức, định luật và các ứng dụng. Phần thực tập người học được đo và vận dụng các phương pháp phân tích để xác định các đại lượng vật lý cơ bản như khối lượng, khối lượng riêng, tỷ trọng, hệ số nhớt, hệ số sức căng mặt ngoài, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, điện trở.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được những khái niệm cơ bản và ứng dụng trong ngành dược của cơ học trong các phần động học, động lực học, dao động sóng, sóng âm, cơ học chất lỏng và các đặc trưng của chất lỏng.

- Trình bày được các nguyên lý I, II của nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí. Người học biết áp dụng nguyên lý I, II vào các quá trình nhiệt động.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản trong điện, từ học, các định luật của dòng điện không đổi và các định luật cảm ứng điện từ.

- Người học thực hành đo được một số đại lượng vật lý dùng trong dược học như: khối lượng, khối lượng riêng, tỷ trọng, hệ số nhớt, sức căng mặt ngoài, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, điện trở.

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Hình thức

[1]

Tiêu chí đánh giá

[2]

Chuyên cần

Đi học đầy đủ ³ 80% buổi học.

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

Thực hiện 1 bài kiểm tra thường xuyên, thời gian 15 phút

Thực hành

Sinh viên phải tham gia và đạt c5 bài thực hành (điểm thực tập > 5; thang điểm lượng giá cho bài thực hành: chấp hành nội qui = 10%; chuẩn bị bài = 15%; thao tác = 25%; kết quả và báo cáo = 50%).

Thi hết học phần

Bài thi hết học phần theo nội dung học phần đã công bố

[1]: Các thành phần đánh giá của học phần

[2]: Tiêu chí đánh giá đạt/ không đạt như thế nào

5. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Hình thức

[1]

Nội dung

[2]

Tỷ lệ (%)

[3]

CĐRHP

[4]

Chuyên cần

Điểm danh trong các buổi học. Sinh viên có mặt được 10 điểm trong buổi học đó. Điểm chuyên cần sẽ tính trung bình trên tất cả các buổi học.

10

 

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

1 bài kiểm tra báo trước.

10

 

Thực hành

Cả 5 bài thực hành phải đạt.

Chấm điểm2 trong 5 bài thực hành (thang điểm lượng giá cho bài thực hành: chấp hành nội qui = 10%; chuẩn bị bài = 15%; thao tác = 25%; kết quả và báo cáo = 50%).

20

 

Thi hết học phần

1 bài.

Thi trắc nghiệm (30 phút, không sử dụng tài liệu).

60

 

6. TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Phạm Thị Cúc, Tạ Văn Tùng (chủ biên) (2008),Vật lý đại cương (dùng cho đào tạo dược sĩ đại học), NXBGiáo dục.

- Bộ môn Vật lý - Hoá lý (2008), Giáo trình thực tập vật lý, Đại học Dược Hà Nội.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

- Lương Duyên Bình (chủ biên) (2015), Vật lý đại cương (tập 1, 2, 3), NXB Giáo dục.

- Lương Duyên Bình (chủ biên) (2015), Bài tập vật lý đại cương (tập 1, 2, 3), NXB Giáo dục.

- David Haliday, Rebert Resnick (2014),Fundamental of physics, 10th Edison, NXB Wiley.

- Young & Freedman (2014), University Physics with Moderm Physics, 13th Edition, NXB Pearson.

- Patrick J.Sinko. Martin’s Physical and Pharmaceutical Sciences, 6th Edition, NXB Lippincott Willams &Wilkins, 2006.

 

 

Hà Nội, ngày tháng năm

TRƯỞNG BỘ MÔN

HIỆU TRƯỞNG


31-05-2022

587 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL