Tóm tắt HP Vật lý đại cương1 (ngành Hóa dược)

HP Vật lý đại cương 1 - giảng dạy cho SV năm 1. - có 02 tín chỉ (20 tiết lý thuyết, 10 tiết thực tập). - đánh giá bằng thi Trắc nghiệm khách quan.

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN HÓA DƯỢC

Trình độ Đại học

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:

Tên học phần:

Đào tạo trình độ:

Ngành học:

Loại học phần:

Số tín chỉ:

Vật lý (Physics)

Vật lý đại cương 1 (General Physics 1)

 Đại học

Hóa dược

Bắt buộc

02

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

20

10

0

0

           

Các học phần tiên quyết: Không

  1. 2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

          Học phần Vật lý đại cương 1 cung cấp kiến thức cơ bản trong các phần cơ học, nhiệt học, điện từ học thường được sử dụng để xác định các tính chất vật lý của các chế phẩm trong ngành hóa dược. Phần lý thuyết đề cập đến các định nghĩa, công thức, định luật và các ứng dụng. Phần thực tập người học được đo và vận dụng các phương pháp phân tích để xác định các đại lượng vật lý cơ bản như khối lượng, khối lượng riêng, tỷ trọng, hệ số nhớt, hệ số sức căng mặt ngoài, nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, điện trở.

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được những khái niệm cơ bản và ứng dụng trong ngành hóa dược của cơ học trong các phần động học, động lực học, dao động sóng, sóng âm, cơ học chất lỏng và các đặc trưng của chất lỏng.

- Trình bày được các nguyên lý I, II của nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí. Người học biết áp dụng nguyên lý I, II vào các quá trình nhiệt động.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản trong điện, từ học, các định luật của dòng điện không đổi và các định luật cảm ứng điện từ.

- Người học thực hành đo được một số đại lượng vật lý dùng trong dược học như: khối lượng, khối lượng riêng, tỷ trọng, hệ số nhớt, sức căng mặt ngoài, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, điện trở.

 TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Phạm Thị Cúc, Tạ Văn Tùng (chủ biên) (2008), Vật lý đại cương (dùng cho đào tạo dược sĩ đại học), NXB Giáo dục.

- Bộ môn Vật lý - Hoá lý (2008), Giáo trình thực tập vật lý, Đại học Dược Hà Nội.

. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

- Lương Duyên Bình (chủ biên) (2015), Vật lý đại cương (tập 1, 2, 3), NXB Giáo dục.

- Lương Duyên Bình (chủ biên) (2015), Bài tập vật lý đại cương (tập 1, 2, 3), NXB Giáo dục.

- David Haliday, Rebert Resnick (2014), Fundamental of physics, 10th Edison, NXB Wiley.

- Young & Freedman (2014), University Physics with Moderm Physics, 13th Edition, NXB Pearson.

- Patrick J.Sinko. Martin’s Physical and Pharmaceutical Sciences, 6th Edition, NXB Lippincott Willams &Wilkins, 2006.

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm

TRƯỞNG BỘ MÔN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phu lục: Danh sách giảng viên dự kiến tham gia giảng dạy

TT

Họ và tên

Học vị

Email

1

Nguyễn Đức Thiện

TS

thiennd@hup.edu.vn

2

Trần Thị Huyền

ThS

huyentt@hup.edu.vn

3

Nguyễn Anh Vũ

ThS

vuna@hup.edu.vn

4

Lý Công Thành

ThS

thanhlc@hup.edu.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Đức

ThS

ducnth@hup.edu.vn

6

Vũ Thị Hồng Hạnh

ThS

hanhvth@hup.edu.vn

 

 

Tệp đính kèm:

Vly dai cuong 1 (nganh Hoa duoc- web).pdf


01-08-2022

157 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL