KH2. Các hướng nghiên cứu khoa học

1. Tìm kiếm hợp chất để làm thuốc.
2. Xây dựng mới, cải tiến các quy trình tạo nguyên liệu làm thuốc (dược chất, tá dược); nâng cấp quy mô từ phòng thí nghiệm đến pilot và hướng đến chuyển giao công nghệ sản xuất.
3. Tổng hợp một số tạp chuẩn dùng trong kiểm nghiệm dược.

Xem chi tiết thêm


CNHD - 29-11-2022

89 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL