Thông tin Đề án tuyển sinh sau đại hoc của Trường Đại học Dược Hà Nội 2020

​Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo Đề án xác định năng lực tuyển sinh sau đại học trình độ CKII-CKI năm 2020 như sau:

1. Thông tin chung về cơ sở đào tạo: Xem tại đây
2. Báo cáo thực hiện tuyển sinh năm 2019: Xem tại đây
3. Quy mô đào tạo của Trường ĐHDHN năm 2019: Xem Quy mô, Số lượng HVSV
4. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2020: Xem tại đây
5. Số lượng giảng viên, giảng viên thỉnh giảng của Trường ĐHDHN: Số lượng​, Danh sách giảng viên, Danh sách giảng viên thỉnh giảng
6. Cơ sở thực hành của Trường ĐHDHN: Xem tại đây.
7. Năng lực dự kiến tuyển sinh năm 2020: Xem tại đây
Trân trọng thông báo


19-10-2020

71 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL