​LỊCH THI TUYỂN SINH CAO HỌC, CHUYÊN KHOA CẤP II NĂM 2021


Ngày

Nhiệm vụ

Hiệu lệnh

Sáng ngày 29/10/2021: Làm thủ tục dự thi

08h30

Tập trung thí sinh và phổ biến quy chế

10h00

Thi môn Tiếng Anh phần nói

Chiều ngày 29/10/2021: Thi môn Tiếng Anh (cao học và CKII)

13h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi 3 tiếng trống

13h45

Nhận đề thi

3 tiếng trống

13h55

Phát đề thi

6 tiếng trống

14h00

Bắt đầu bật băng nghe Tiếng Anh

9 tiếng trống

14h35 - 14h40

Thu bài thi nghe, phát đề và làm bài đọc viết Tiếng Anh

1 hồi 3 tiếng trống

16h10

Thu bài thi đọc viết

1 hồi trống

16h20

Thi môn Tiếng Anh phần nói (tiếp)

Sáng ngày 30/10/2021: Thi môn tích hợp Hóa dược – Dược lý

7h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi 3 tiếng trống

7h45

Nhận đề thi

3 tiếng trống

7h55

Phát đề thi

6 tiếng trống

8h00

Bắt đầu làm bài

9 tiếng trống

11h00

Thu bài thi

1 hồi trống

Chiều ngày 30/10/2021: Thi môn Hóa Hữu cơ

13h30

Gọi thí sinh vào phòng thi

1 hồi 3 tiếng trống

13h45

Nhận đề thi

3 tiếng trống

13h55

Phát đề thi

6 tiếng trống

14h00

Bắt đầu làm bài

9 tiếng trống

17h00

Thu bài thi  

1 hồi trống


Thông tin liên hệ:

Điện thoại: 04 38267480

Email: p.saudaihoc@hup.edu.vn;saudaihoc.dhn@gmail.com​


22-10-2021

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL