Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" ngày 20-23/12/2016

Thông ti​n chi tiết xem file đính kèm

​​ 598DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng.pdf598DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng.pdf


06-12-2016

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL