Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Tư vấn sử dụng thuốc" ngày 16-17/6/2016.

T​hông tin chi tiết xem file đính kèm

​​ 243 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng.pdf243 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về dược lâm sàng.pdf


31-05-2016

7 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL