Thông báo mở lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Thông tin thuốc trong thực hành lâm sàng" ngày 25-28/10/2016

Thông tin chi tiết xem file đính kèm​

​​ 491 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về DLS.pdf491 DHN-SĐH Mở lớp đào tạo liên tục về DLS.pdf


16-10-2016

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL