Thông báo về danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi ​Học kỳ II năm học 2015-2016

​Học kỳ II năm học 2015-2016

​Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016, trong học kỳ II, Nhà Trường sẽ tiến hành lấy ý kiến từ người học về 15 môn học/học phần dưới đây:

STT
HỌC PHẦN
BỘ MÔN
ĐỐI TƯỢNG

1.

Kỹ thuật chiết xuất dược liệu
Công nghiệp dược
M/K67
2.
Dược dịch tễ cơ bản
Quản lý kinh tế dược
M/K67
3.  
Dược lâm sàng
Dược lâm sàng
K67
4.  
Sử dụng thuốc trong điều trị
Dược lâm sàng
N/K67
5.
Thông tin thuốc
Dược lâm sàng
N,O/K67
6.
Marketing dược
Quản lý kinh tế dược
O/K67
7.
Dược động học
Dược lâm sàng
K68
8.
Độc chất
Hóa phân tích & Độc chất
K68
9.
Đường lối cách mạng của ĐCSVN
Mác – Lênin
K68
10.  
Truyền thông giáo dục sức khỏe
Quản lý kinh tế dược
K69
11.  
Hóa lý dược
Vật lý - Hóa lý
K69
12.  
Sinh lý bệnh miễn dịch
Y học cơ sở
K69
13.
Hóa đại cương vô cơ
Hóa đại cương vô cơ
K70
14.
Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác Lênin 1
Mác – Lênin
K70
15.
Vật lý đại cương 2
Vật lý - Hóa lý
K70


14-03-2016

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL