Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của học phần - học kỳ II, năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA

NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

Học kỳ II năm học 2016 - 2017

 

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

Đ/vị thực hiện

Đ/vị phối hợp

1.                

Chỉnh sửa phiếu lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về các học phần

Đã thực hiện

P. Khảo thí & KĐCL

 

2.                

Lập danh sách số lượng giảng viên của các Bộ môn trình Ban Giám hiệu duyệt

29-31/12/2016

P. Khảo thí & KĐCL

 

3.                

Ghép danh sách sinh viên với giảng viên khảo sát

T1-T4/2017

 P. Khảo thí & KĐCL

 

4.                

Tổ chức khảo sát

T1-T4/2017

 P. Khảo thí & KĐCL

Các lớp sinh viên

5.                

Tổng hợp kết quả gửi về các bộ môn có giảng viên được đánh giá

T1-T4/2016

P. Khảo thí & KĐCL

 

6.                

Viết báo cáo tổng hợp kết quả

2-10/5/2017

P. Khảo thí & KĐCL

 

7.                

Thẩm định, duyệt báo cáo

11-12/5/2017

Ban giám hiệu

P. Khảo thí & KĐCL


30-12-2016

13 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL